Virgülle ayrılmış değerlerle dolu bir varchar'ı bir SQL Server işlevinde geçirme

çift

dinamik SQL virgülle ayrılmış değer sorgusu

gibi ve

parametreli sorgular

bir varchar işlevine virgülle ayrılmış değerlerle dolu bir varchar geçmek istediğim bir SQL Server saklı Yordamım var. Örneğin:

DECLARE @Ids varchar(50);
SET @Ids = '1,2,3,5,4,6,7,98,234';

SELECT * 
FROM sometable 
WHERE tableid IN (@Ids);

Bu elbette işe yaramıyor. Hatayı alıyorum:

dönüştürme varchar değeri dönüştürürken başarısız oldu '1,2,3,5,4,6,7,98,234' veri türü int.

dinamik SQL oluşturmaya başvurmadan bunu (veya nispeten benzer bir şeyi) nasıl başarabilirim?

46
tarihinde sordu Community 2009-05-18 21:22:19
kaynak

22 ответов

bir dize bölmek için döngüler bir işlev kullanmayın! , aşağıdaki işlevim bir dizeyi çok hızlı bir şekilde bölecek, döngü yok!

işlevimi kullanmadan önce, bir "yardımcı" tablo ayarlamanız gerekir, yalnızca veritabanı başına bir kez yapmanız gerekir:

CREATE TABLE Numbers
(Number int NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Numbers PRIMARY KEY CLUSTERED (Number ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
DECLARE @x int
SET @x=0
WHILE @x<8000
BEGIN
  SET @[email protected]+1
  INSERT INTO Numbers VALUES (@x)
END

döngü ve çok hızlı değil dize, bölmek için bu işlevi kullanın:

CREATE FUNCTION [dbo].[FN_ListToTable]
(
   @SplitOn       char(1)       --REQUIRED, the character to split the @List string on
  ,@List         varchar(8000)    --REQUIRED, the list to split apart
)
RETURNS
@ParsedList table
(
  ListValue varchar(500)
)
AS
BEGIN

/**
Takes the given @List string and splits it apart based on the given @SplitOn character.
A table is returned, one row per split item, with a column name "ListValue".
This function workes for fixed or variable lenght items.
Empty and null items will not be included in the results set.


Returns a table, one row per item in the list, with a column name "ListValue"

EXAMPLE:
----------
SELECT * FROM dbo.FN_ListToTable(',','1,12,123,1234,54321,6,A,*,|||,,,,B')

  returns:
    ListValue 
    -----------
    1
    12
    123
    1234
    54321
    6
    A
    *
    |||
    B

    (10 row(s) affected)

**/----------------
--SINGLE QUERY-- --this will not return empty rows
----------------
INSERT INTO @ParsedList
    (ListValue)
  SELECT
    ListValue
    FROM (SELECT
         LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(List2, number+1, CHARINDEX(@SplitOn, List2, number+1)-number - 1))) AS ListValue
         FROM (
              SELECT @SplitOn + @List + @SplitOn AS List2
            ) AS dt
           INNER JOIN Numbers n ON n.Number < LEN(dt.List2)
         WHERE SUBSTRING(List2, number, 1) = @SplitOn
       ) dt2
    WHERE ListValue IS NOT NULL AND ListValue!=''RETURN

END --Function FN_ListToTable

bu işlevi bir tablo olarak kullanabilirsiniz bir birleşimde:

SELECT
  Col1, COl2, Col3...
  FROM YourTable
    INNER JOIN FN_ListToTable(',',@YourString) s ON YourTable.ID = s.ListValue

işte örneğiniz:

Select * from sometable where tableid in(SELECT ListValue FROM dbo.FN_ListToTable(',',@Ids) s)
41
cevap KM. 2009-06-02 16:56:00
kaynak

tabii ki benim gibi tembel iseniz, bunu yapabilirsiniz:

Declare @Ids varchar(50) Set @Ids = ',1,2,3,5,4,6,7,98,234,'

Select * from sometable
 where Charindex(','+cast(tableid as varchar(8000))+',', @Ids) > 0
49
cevap RBarryYoung 2013-09-12 20:48:38
kaynak

Tablo Yok İşlev Yok Döngü Yok

listenizi bir tabloya ayrıştırma fikrine dayanan DBA, XML'Yİ kullanmayı önerdi.

Declare @Ids varchar(50)
Set @Ids = ‘1,2,3,5,4,6,7,98,234’

DECLARE @XML XML
SET @XML = CAST('<i>' + REPLACE(@Ids, ',', '</i><i>') + '</i>' AS XML)

SELECT * 
FROM
  SomeTable 
  INNER JOIN @XML.nodes('i') x(i) 
    ON SomeTable .Id = x.i.value('.', 'VARCHAR(MAX)')

bunlar @KM'NİN cevabı ile aynı performansa sahip gibi görünüyor, ama bence çok daha basit.

13
cevap CeejeeB 2013-06-10 17:10:01
kaynak

bir tablo döndüren bir işlev oluşturabilirsiniz.

ifadeniz

gibi bir şey olurdu
select * from someable 
 join Splitfunction(@ids) as splits on sometable.id = splits.id

burada bir simüler fonksiyonudur.

CREATE FUNCTION [dbo].[FUNC_SplitOrderIDs]
(
  @OrderList varchar(500)
)
RETURNS 
@ParsedList table
(
  OrderID int
)
AS
BEGIN
  DECLARE @OrderID varchar(10), @Pos int

  SET @OrderList = LTRIM(RTRIM(@OrderList))+ ','
  SET @Pos = CHARINDEX(',', @OrderList, 1)

  IF REPLACE(@OrderList, ',', '') <> ''
  BEGIN
    WHILE @Pos > 0
    BEGIN
      SET @OrderID = LTRIM(RTRIM(LEFT(@OrderList, @Pos - 1)))
      IF @OrderID <> ''
      BEGIN
        INSERT INTO @ParsedList (OrderID) 
        VALUES (CAST(@OrderID AS int)) --Use Appropriate conversion
      END
      SET @OrderList = RIGHT(@OrderList, LEN(@OrderList) - @Pos)
      SET @Pos = CHARINDEX(',', @OrderList, 1)

    END
  END 
  RETURN
END
9
cevap Richard L 2009-05-18 21:29:30
kaynak

çok yaygın bir soru. Konserve cevap, birkaç güzel teknikler:

http://www.sommarskog.se/arrays-in-sql-2005.html

9
cevap A-K 2009-05-18 23:52:01
kaynak

Bu mükemmel çalışıyor! Aşağıdaki cevaplar çok karmaşıktır. Buna dinamik bakma. Mağaza prosedürünüzü aşağıdaki gibi ayarlayın:

(@id as varchar(50))
as

Declare @query as nvarchar(max)
set @query ='
select * from table
where id in('[email protected]+')'
EXECUTE sp_executesql @query
7
cevap Eric 2013-07-04 14:49:52
kaynak

dinamik SQL kullanmadan, giriş değişkenini almanız ve verileri bir temp tablosuna koymak ve daha sonra buna katılmak için bölünmüş bir işlev kullanmanız gerekir.

5
cevap HLGEM 2013-11-13 02:51:28
kaynak

WITH i şu şekilde kullanmanızı öneririm:

DECLARE @Delim char(1) = ',';
SET @Ids = @Ids + @Delim;

WITH CTE(i, ls, id) AS (
  SELECT 1, CHARINDEX(@Delim, @Ids, 1), SUBSTRING(@Ids, 1, CHARINDEX(@Delim, @Ids, 1) - 1)
  UNION ALL
  SELECT i + 1, CHARINDEX(@Delim, @Ids, ls + 1), SUBSTRING(@Ids, ls + 1, CHARINDEX(@Delim, @Ids, ls + 1) - CHARINDEX(@Delim, @Ids, ls) - 1)
  FROM CTE
  WHERE CHARINDEX(@Delim, @Ids, ls + 1) > 1
)
SELECT t.*
FROM yourTable t
  INNER JOIN
  CTE c
  ON t.id = c.id;
4
cevap shA.t 2015-09-26 08:18:49
kaynak

teşekkürler, işleviniz için kullandım........................ Bu benim ÖRNEĞİM

**UPDATE [RD].[PurchaseOrderHeader]
SET   [DispatchCycleNumber] ='10'
 WHERE OrderNumber in(select * FROM XA.fn_SplitOrderIDs(@InvoiceNumberList))**


CREATE FUNCTION [XA].[fn_SplitOrderIDs]
(
  @OrderList varchar(500)
)
RETURNS 
@ParsedList table
(
  OrderID int
)
AS
BEGIN
  DECLARE @OrderID varchar(10), @Pos int

  SET @OrderList = LTRIM(RTRIM(@OrderList))+ ','
  SET @Pos = CHARINDEX(',', @OrderList, 1)

  IF REPLACE(@OrderList, ',', '') <> ''
  BEGIN
    WHILE @Pos > 0
    BEGIN
        SET @OrderID = LTRIM(RTRIM(LEFT(@OrderList, @Pos - 1)))
        IF @OrderID <> ''
        BEGIN
            INSERT INTO @ParsedList (OrderID) 
            VALUES (CAST(@OrderID AS int)) --Use Appropriate conversion
        END
        SET @OrderList = RIGHT(@OrderList, LEN(@OrderList) - @Pos)
        SET @Pos = CHARINDEX(',', @OrderList, 1)

    END
  END 
  RETURN
END
2
cevap nadee85 2013-07-04 14:50:48
kaynak

SQL Server 2008 veya daha yüksek kullanırsanız, tablo değerli parametreleri kullanın; örneğin:

CREATE PROCEDURE [dbo].[GetAccounts](@accountIds nvarchar)
AS
BEGIN
  SELECT * 
  FROM accountsTable 
  WHERE accountId IN (select * from @accountIds)
END

CREATE TYPE intListTableType AS TABLE (n int NOT NULL)

DECLARE @tvp intListTableType 

-- inserts each id to one row in the tvp table  
INSERT @tvp(n) VALUES (16509),(16685),(46173),(42925),(46167),(5511)

EXEC GetAccounts @tvp
2
cevap BornToCode 2015-09-26 07:56:48
kaynak

virgül ayrıştırma varchar ayrılmış ve iç diğer tablolar ile birleştirilebilir bir tablo döndürür aşağıda gibi bir tablo işlevi oluşturun.

CREATE FUNCTION [dbo].[fn_SplitList]
(
 @inString   varchar(MAX) = '',
 @inDelimiter char(1)    = ',' -- Keep the delimiter to 100 chars or less. Generally a delimiter will be 1-2 chars only.
)
RETURNS @tbl_Return table
(
 Unit varchar(1000) COLLATE Latin1_General_BIN
)
AS
BEGIN 
  INSERT INTO @tbl_Return
  SELECT DISTINCT
   LTRIM(RTRIM(piece.value('./text()[1]', 'varchar(1000)'))) COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Unit
  FROM
  (
   --
   -- Replace any delimiters in the string with the "X" tag.
   --
   SELECT
    CAST(('<X>' + REPLACE(s0.prsString, s0.prsSplitDelimit, '</X><X>') + '</X>') AS xml).query('.') AS units
   FROM
   (
    --
    -- Convert the string and delimiter into XML.
    --
    SELECT
     (SELECT @inString FOR XML PATH('')) AS prsString,
     (SELECT @inDelimiter FOR XML PATH('')) AS prsSplitDelimit
   ) AS s0
  ) AS s1
  CROSS APPLY units.nodes('X') x(piece)
 RETURN
END

================================================= Şimdi, kodunuzda oluşturulan tablo işlevinin üstünde, işlevin oluşturulması, veritabanlarınızda ve aynı sunucuda kullanılabilen veritabanınızdaki bir kez etkinliktir.

DECLARE @Ids varchar(50);
SET @Ids = '1,2,3,5,4,6,7,98,234';

SELECT
   *
FROM sometable AS st
INNER JOIN fn_SplitList(@ids, ',') AS sl
   ON sl.unit = st.tableid
2
cevap Shakti Singh Chauhan 2017-03-07 14:26:18
kaynak

çok basit bir çözüm aşağıdaki olabilir düşünüyorum:

DECLARE @Ids varchar(50);
SET @Ids = '1,2,3,5,4,6,7,98,234';

SELECT * 
FROM sometable 
WHERE ','[email protected]+',' LIKE '%,'+CONVERT(VARCHAR(50),tableid)+',%';
2
cevap user1400290 2017-05-31 09:07:43
kaynak

bunu daha önce nasıl yapacağımı göstermek için bir saklı yordam yazdım. Temel olarak dizeyi işlemek Zorundasınız. Kodu buraya göndermeye çalıştım ama biçimlendirme berbat oldu.

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects WHERE id = object_id(N'[dbo].[uspSplitTextList]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  DROP PROCEDURE [dbo].[uspSplitTextList]
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO
SET ANSI_NULLS ON 
GO


/* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
-- uspSplitTextList
--
-- Description:
--  splits a separated list of text items and returns the text items
--
-- Arguments:
--  @list_text    - list of text items
--  @Delimiter    - delimiter
--
-- Notes:
-- 02/22/2006 - WSR : use DATALENGTH instead of LEN throughout because LEN doesn't count trailing blanks
--
-- History:
-- 02/22/2006 - WSR : revised algorithm to account for items crossing 8000 character boundary
-- 09/18/2006 - WSR : added to this project
--
CREATE PROCEDURE uspSplitTextList
  @list_text      text,
  @Delimiter      varchar(3)
AS

SET NOCOUNT ON

DECLARE @InputLen    integer     -- input text length
DECLARE @TextPos    integer     -- current position within input text
DECLARE @Chunk     varchar(8000)  -- chunk within input text
DECLARE @ChunkPos    integer     -- current position within chunk
DECLARE @DelimPos    integer     -- position of delimiter
DECLARE @ChunkLen    integer     -- chunk length
DECLARE @DelimLen    integer     -- delimiter length
DECLARE @ItemBegPos   integer     -- item starting position in text
DECLARE @ItemOrder   integer     -- item order in list
DECLARE @DelimChar   varchar(1)   -- first character of delimiter (simple delimiter)

-- create table to hold list items
-- actually their positions because we may want to scrub this list eliminating bad entries before substring is applied
CREATE TABLE #list_items ( item_order integer, item_begpos integer, item_endpos integer )

-- process list
IF @list_text IS NOT NULL
  BEGIN

  -- initialize
  SET @InputLen = DATALENGTH(@list_text)
  SET @TextPos = 1
  SET @DelimChar = SUBSTRING(@Delimiter, 1, 1)
  SET @DelimLen = DATALENGTH(@Delimiter)
  SET @ItemBegPos = 1
  SET @ItemOrder = 1
  SET @ChunkLen = 1

  -- cycle through input processing chunks
  WHILE @TextPos <= @InputLen AND @ChunkLen <> 0
   BEGIN

   -- get current chunk
   SET @Chunk = SUBSTRING(@list_text, @TextPos, 8000)

   -- setup initial variable values
   SET @ChunkPos = 1
   SET @ChunkLen = DATALENGTH(@Chunk)
   SET @DelimPos = CHARINDEX(@DelimChar, @Chunk, @ChunkPos)

   -- loop over the chunk, until the last delimiter
   WHILE @ChunkPos <= @ChunkLen AND @DelimPos <> 0
     BEGIN

     -- see if this is a full delimiter
     IF SUBSTRING(@list_text, (@TextPos + @DelimPos - 1), @DelimLen) = @Delimiter
      BEGIN

      -- insert position
      INSERT INTO #list_items (item_order, item_begpos, item_endpos)
      VALUES (@ItemOrder, @ItemBegPos, (@TextPos + @DelimPos - 1) - 1)

      -- adjust positions
      SET @ItemOrder = @ItemOrder + 1
      SET @ItemBegPos = (@TextPos + @DelimPos - 1) + @DelimLen
      SET @ChunkPos = @DelimPos + @DelimLen

      END
     ELSE
      BEGIN

      -- adjust positions
      SET @ChunkPos = @DelimPos + 1

      END

     -- find next delimiter   
     SET @DelimPos = CHARINDEX(@DelimChar, @Chunk, @ChunkPos)

     END

   -- adjust positions
   SET @TextPos = @TextPos + @ChunkLen

   END

  -- handle last item
  IF @ItemBegPos <= @InputLen
   BEGIN

   -- insert position
   INSERT INTO #list_items (item_order, item_begpos, item_endpos)
   VALUES (@ItemOrder, @ItemBegPos, @InputLen)

   END

  -- delete the bad items
  DELETE FROM #list_items
  WHERE item_endpos < item_begpos

  -- return list items
  SELECT SUBSTRING(@list_text, item_begpos, (item_endpos - item_begpos + 1)) AS item_text, item_order, item_begpos, item_endpos
  FROM #list_items
  ORDER BY item_order

  END

DROP TABLE #list_items

RETURN

/* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO
SET ANSI_NULLS ON 
GO
1
cevap Will Rickards 2015-09-23 22:26:39
kaynak

bir süre oldu ama bunu geçmişte XML'Yİ geçici olarak kullandım.

bunun için herhangi bir kredi alamam, ancak korkarım artık bu fikri nereden aldığımı bilmiyorum:

-- declare the variables needed
DECLARE @xml as xml,@str as varchar(100),@delimiter as varchar(10)

-- The string you want to split
SET @str='A,B,C,D,E,Bert,Ernie,1,2,3,4,5'

-- What you want to split on. Can be a single character or a string
SET @delimiter =','

-- Convert it to an XML document
SET @xml = cast(('<X>'+replace(@str,@delimiter ,'</X><X>')+'</X>') as xml)

-- Select back from the XML
SELECT N.value('.', 'varchar(10)') as value FROM @xml.nodes('X') as T(N)
1
cevap Morvael 2016-02-23 14:17:33
kaynak

kullanıcı KM ile aynı fikre sahibim. ama ekstra tablo numarası gerekmez. Sadece bu işlev sadece.

CREATE FUNCTION [dbo].[FN_ListToTable]
(
  @SplitOn       char(1)       --REQUIRED, the character to split the @List string on
  ,@List         varchar(8000)    --REQUIRED, the list to split apart
)
RETURNS
@ParsedList table
(
  ListValue varchar(500)
)
AS
BEGIN
  DECLARE @number int = 0
  DECLARE @childString varchar(502) = ''
  DECLARE @lengthChildString int = 0
  DECLARE @processString varchar(502) = @SplitOn + @List + @SplitOn

  WHILE @number < LEN(@processString)
  BEGIN
    SET @number = @number + 1
    SET @lengthChildString = CHARINDEX(@SplitOn, @processString, @number + 1) - @number - 1
    IF @lengthChildString > 0
    BEGIN
      SET @childString = LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(@processString, @number + 1, @lengthChildString)))

      IF @childString IS NOT NULL AND @childString != ''
      BEGIN
        INSERT INTO @ParsedList(ListValue) VALUES (@childString)
        SET @number = @number + @lengthChildString - 1
      END
    END
  END

RETURN

END

ve işte test:

SELECT ListValue FROM dbo.FN_ListToTable('/','a/////bb/c')

sonuç:

  ListValue
______________________
  a
  bb
  c
1
cevap Thế Anh Nguyễn 2016-11-29 05:14:38
kaynak

bunu deneyin:

SELECT ProductId, Name, Tags 
FROM Product 
WHERE '1,2,3,' LIKE '%' + CAST(ProductId AS VARCHAR(20)) + ',%'; 

bu bağlantı

son örneğinde belirtildiği gibi
1
cevap eric_awa 2017-08-20 06:31:36
kaynak
-- select * from dbo.Split_ID('77,106') 

  ALTER FUNCTION dbo.Split_ID(@String varchar(8000))   
  returns @temptable TABLE (ID varchar(8000))   
  as   
  begin   
    declare @idx int   
    declare @slice varchar(8000)   
    declare @Delimiter char(1)
     set @Delimiter =','

    select @idx = 1   
      if len(@String)<1 or @String is null return   

    while @idx!= 0   
    begin   
      set @idx = charindex(@Delimiter,@String)   
      if @idx!=0   
        set @slice = left(@String,@idx - 1)   
      else   
        set @slice = @String   

      if(len(@slice)>0)
        insert into @temptable(ID) values(@slice)   

      set @String = right(@String,len(@String) - @idx)   
      if len(@String) = 0 break   
    end 
  return   
  end
0
cevap BJ Patel 2013-07-04 14:51:19
kaynak

bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

create or replace 
PROCEDURE UDP_SETBOOKMARK 
(
 P_USERID IN VARCHAR2 
, P_BOOKMARK IN VARCHAR2 
) AS 
BEGIN

UPDATE T_ER_Bewertung
SET LESEZEICHEN = P_BOOKMARK
WHERE STAMM_ID in( select regexp_substr(P_USERID,'[^,]+', 1, level) from dual
          connect by regexp_substr(P_USERID, '[^,]+', 1, level) is not null )
and ER_ID = (select max(ER_ID) from T_ER_Bewertung_Kopie);

commit;

END UDP_SETBOOKMARK;

sonra

ile deneyin
Begin
UDP_SETBOOKMARK ('1,2,3,4,5', 'Test');
End;

diğer durumlarda regexp_substr ile bu in-yan tümcesini de kullanabilirsiniz, sadece deneyin.

0
cevap Salfii 2014-12-22 15:58:08
kaynak

bulduğum en basit yol find_in_set

find_in_set (column_name, values)

değerler=(1,2,3)

select name WHERE FİND_İN_SET(ıd, values)

0
cevap Ashmita Jain 2017-03-30 07:54:46
kaynak
Error 493: The column 'i' that was returned from the nodes() method cannot be 
  used directly. It can only be used with one of the four XML data type 
  methods, exist(), nodes(), query(), and value(), or in IS NULL and IS NOT 
  NULL checks.

yukarıdaki errorr,

snippet'ini kullanarak SQL Server 2014'te düzeltildi
Declare @Ids varchar(50)
Set @Ids = '1,2,3,5,4,6,7,98,234'

DECLARE @XML XML
SET @XML = CAST('<i>' + REPLACE(@Ids, ',', '</i><i>') + '</i>' AS XML)

SELECT SomeTable.* 
FROM
  SomeTable 
  cross apply @XML.nodes('i') x(i) 
    where SomeTable .Id = x.i.value('.', 'VARCHAR(MAX)')
0
cevap Amaldev 2017-07-21 20:51:08
kaynak
CREATE TABLE t 
 ( 
   id  INT, 
   col1 VARCHAR(50) 
 ) 

INSERT INTO t 
VALUES   (1, 
      'param1') 

INSERT INTO t 
VALUES   (2, 
      'param2') 

INSERT INTO t 
VALUES   (3, 
      'param3') 

INSERT INTO t 
VALUES   (4, 
      'param4') 

INSERT INTO t 
VALUES   (5, 
      'param5') 

DECLARE @params VARCHAR(100) 

SET @params = ',param1,param2,param3,' 

SELECT * 
FROM  t 
WHERE Charindex(',' + Cast(col1 AS VARCHAR(8000)) + ',', @params) > 0 

çalışma keman burada bul Keman

0
cevap Kapila Perera 2018-02-21 11:42:47
kaynak

en iyi ve basit bir yaklaşım.

DECLARE @AccumulateKeywordCopy NVARCHAR(2000),@IDDupCopy NVARCHAR(50);
SET @AccumulateKeywordCopy ='';
SET @IDDupCopy ='';
SET @IDDup = (SELECT CONVERT(VARCHAR(MAX), <columnName>) FROM <tableName> WHERE <clause>)

SET @AccumulateKeywordCopy = ','[email protected]+',';
SET @IDDupCopy = ','[email protected] +',';
SET @IDDupCheck = CHARINDEX(@IDDupCopy,@AccumulateKeywordCopy)
-1
cevap Vishu 2014-11-06 13:36:53
kaynak

Diğer sorular sql-server tsql sql sql-in